Ruszam z kolejnymi informacjami dla pielęgniarek i położnych, które chcą odzyskać pieniądze, o ile pracodawca płacił co miesiąc na składkę członkowską na samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, mimo, że dana pielęgniarka/rz byli w pewnym okresie zwolnieni z jej uiszczania.

Piszecie do mnie wiele wiadomości, za które dziękuję i na każde z nich staram się jak najszybciej odpisywać. Cieszę się, że mogę Wam pomóc. Mam nadzieję, że i tak będzie tym razem.

Postaram się wyjaśnić Wam krok po kroku, w jakich okolicznościach pielęgniarka/rz mogą odzyskać kasę ze składki członkowskiej i jakie dokumenty oraz dane będą potrzebne. Omówię to na swoim przykładzie, który skonsultowałam z zaprzyjaźnionym Radcą Prawnym panem Marcinem Ratajczakiem oraz panią Izabelą Metelską przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

Co musisz wiedzieć jako członek Samorządu PiP:

1.Jesteś pielęgniarką/rzem, położną/ym, to zobowiązany jesteś do co miesięcznego opłacania tzw. składki członkowskie do kasy Izby Pielęgniarek i Położnych w zależności od rejonu do którego przynależysz.

Składka członkowska w wielkim skrócie:

*za rok 2020 – 40,26zł miesięcznie – w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej

*1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.

2.Kto, kiedy i dlaczego jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej?

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne lub pielęgniarze/ położni:

1)bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),

2)które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w danej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych

3)wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

4)przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

5)pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek
z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.

6)będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu,

7)pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,

8)niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

Podstawę prawną stanowi do tego:

Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.)

Uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Uwaga!

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia WOIPiP, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.).

3.Jak sprawdzić czy składki członkowskie były opłacane przez pracodawcę i przez jaki czas? Oczywiście jeśli spełniasz kryteria zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.

Przykład: od 5/05/2019 do 02/05/2020 przybywałam na urlopie macierzyńskim, więc za ten czas pracodawca nie powinien odprowadzać składek członkowskich.

Krok 1.

Piszę pismo i wysyłam je (listownie/mailowo, może nawet uda się telefonicznie) do kadr, by wystawiły zaświadczenie dla działu płac o dokładnym terminie przebywania np. na urlopie macierzyńskim, oraz by przekazały tą informację do działu płac, by ta z kolei wystawiła pismo, czy w tym okresie i w jakiej kwocie były przekazywane od pracodawcy składki członkowie do okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Proszę o odpowiedź zwrotną.

Pobierz wzór pisma poniżej:

Krok 2.

Mam informację zwrotną, że pracodawca mimo, iż przebywałam na urlopie macierzyńskim z automatu kontynuował opłacanie składki członkowskiej. Mam zatem wszystkie potrzebne informację (kto, za jaki czas, jak kwota) więc mogę wykonać krok 3.

Krok 3.

Wysyłam pismo do swojej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z wnioskiem o zwrot pieniędzy za niepotrzebnie opłacane składki członkowskie. Podaje wszystkie dane: pielęgniarka – XY, numer prawa wykonywania zawodu, okres nieprawidłowo płaconej składki na izby, oraz nr konta na który ma być dokonany przelew zwrotny.

Pobierz wzór pisma poniżej:

Co w tej sprawie mówi zaproszona do dyskusji przedstawicielka przewodnicząca Okręgowej Izby PiP w Łomży pani Izabela Metelska?

Izabela Metelska:

Bardzo cieszę się, że poruszamy temat składek, a dokładnie – kto jest zwolniony i co zrobić w przypadku nadpłacenia.

Zdarzają się sytuacje, gdy rzeczywiście, często z powodu błędu, bądź niewiedzy pracodawcy, potrącane są składki na rzecz Izby od osób, które na mocy Ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) oraz Uchwały ny 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. są z opłacania składek zwolnione. Czasem dochodzi do tego również z powodu niewiedzy samego pracownika, dlatego zachęcam do zapoznania się z aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie naszego zawodu. Przy każdej Okręgowej Izbie PiP jest zatrudniony prawnik, który odpowie na każde Państwa pytanie i wyjaśni wątpliwości; odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są też dostępne na stronach internetowych Izb.

Okręgowe Izby w każdym przypadku bez problemu zwracają nadpłacone składki, o ile wykażemy, że mamy podstawę do zwolnienia.

Inaczej rzecz się ma z umorzeniem niepłaconych składek, gdy nie było ku temu podstawy, określonej w wyżej wymienionych dokumentach. Okręgowa Izba nie ma takiego prawa, ponieważ o obowiązku opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego stanowi ustawa uchwalana przez Sejm, więc działania i decyzje samorządu zawodowego nie mogą stać w sprzeczności z powszechnie obowiązującym prawem. Nie posiadamy takich umocowań prawnych, aby zwalniać z obowiązku nakładanego przez akt prawny wyższego rzędu. Dlatego proszę nie uważać, że fakt nieumorzenia składek wynika ze złej woli pracowników Izby. Jedyne, co możemy zrobić, to rozłożyć zaległość na raty i tak zazwyczaj się dzieje.

Dziękuję moim gościom: p. Marcinowi Ratajczak oraz p. Izabeli Metelskiej za koordynację działań. Zachęcam Was do śledzenia działań, które podejmuje p. Marcin na  rzecz medyków KLIKNIJ

Okiem Mecenasa, Jak założyć NZOZ

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *